คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ แสงท้าว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชพล แสงท้าว
ตำแหน่ง : ผู้แทน อปท.
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอาทร-ปัญโญภาส
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายย๋งจ๋า แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวนาชัย รังสิบรรพต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายช้าง แซ่ม้า
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย ขวัญวารี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี วิรุฬห์พุทธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพล แซ่ท้าว
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ สร้อยศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ แซ่ว่าง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ มาเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนทางศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมลภัทร เนียมหอม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัสวิชญ์ ศรีเมือง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว
ตำแหน่ง : เลขาคณะกรรมการสถานศึกษา