กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวดวงดาว ศิริรางกูล
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร บุญธรรม
ครู คศ.1

นายอาทิตย์ พุฒิไชยจรรยา
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาววรรณวจี ขำเส็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ร.ต.อภิรมย์ แสนขัด
ครูผู้ช่วย