กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปรินทร์ เลิศจันทรางกูร
ครู คศ.1

นางสาวสกาวเดือน พิธะธง
ครู คศ.1

นางสาวนัทวรินพัทธ์ พิธะธง
ครู คศ.1

นายวีระพล บรรพตไพศาล
อัตราจ้าง