กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปรินทร์ เลิศจันทรางกูร
ครู คศ.1

นางสาววีร์รัศมิ์ แก่นเมือง
ครูผู้ช่วย