กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนภัสวรรณ คะอังกุ
ครู คศ.2

นายธีระพันธ์ ทะก๋า
ครู คศ.1