กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนภัสวรรณ คะอังกุ
ครู คศ.2

นายธีระพันธ์ ทะก๋า
ครู คศ.2

นางสาวธนิตา ยิ้มสายคำ
ครูผู้ช่วย

นายวนิทร ธนัตถ์สกุล
ครูผู้ช่วย