กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐกานต์ กันจะนะ
ครูผู้ช่วย

นางชลาธาร โพธิ์ศรี
ครู คศ.1

นางสาวณิชกมล สาชิน
ครู คศ.2

นางพัชราพร โชติชยเดช
พนักงานราชการ