กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐกานต์ กันจะนะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชกมล สาชิน
ครู คศ.2

นางพัชราพร โชติชยเดช
พนักงานราชการ