กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐกานต์ กันจะนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณิชกมล สาชิน
ครู คศ.2

นางพัชราพร โชติชยเดช
พนักงานราชการ

นางสาวชนันท์นัทธ์ บัติแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายเอนก มีโม
พนักงานราชการ