กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพวงผกา โชติ
ครู คศ.1

นางสาวสกุลเพชร เพ็ชรี่
ครู คศ.1

นายประพฤติ สุขเปรมปรีย์
ครู คศ.1