กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพวงผกา โชติ
ครู คศ.1

นายประพฤติ สุขเปรมปรีย์
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ ศิริพิมพ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวญาณิสา สว่างเจริญทรัพย์
ครูผู้ช่วย