กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมนัสวิชญ์ ศรีเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์ลภัส เนียมหอม
ครู คศ.3

นางสาวธัญชนก แจ่มเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นายกิตติพงศ์ สิงห์ไชย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์บัลลังค์
ครูอัตราจ้าง