กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมนัสวิชญ์ ศรีเมือง
ครู คศ.2

นางสาวบุษกร โยธาฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ลภัส เนียมหอม
ครู คศ.3

นางน้ำเพชร เพ็ชรภู่
ครู คศ.1