กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมนัสวิชญ์ ศรีเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษกร โยธาฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ลภัส เนียมหอม
ครู คศ.3

นางสาวเสาวนีย์ ลักขณาแจ่มจรัส
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธัญชนก แจ่มเพ็ง
ครูผู้ช่วย