ปฐมวัย

นางศุภดา อินปิกกา
ครู คศ.2

นางจิรพร สีอ่อน
ครู คศ.2

นางสาวพรพรรณ อาชาวิเชียร
ครู คศ.1

นางทองพูน อัญทะปัญญา
ครู คศ.1

นางวราพร ละไมสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวชนิสรา เรืองโชคโพคิน
ครูอัตราจ้าง