ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ครองแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มิ.ย.31 - 30 ก.ย. 34
ชื่อ-นามสกุล : นายสะท้าน สีอ่อน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ รร.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 34 - 22 มิ.ย. 48
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย คล้ายแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มิ.ย. 48 - 30 ก.ค. 55
ชื่อ-นามสกุล : นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0892710282