ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1063160217&Area_CODE=6302