พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (MISSION)

        1. จัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี อย่างทั่วถึง
        2. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กำหนด
        3. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่ระดับคุณภาพสากล        
        4. นำแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
        5. สนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

เป้าประสงค์

          เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อย่างเสมอภาคและทั่วถึง พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้าน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีความสำนึกในวิถีความเป็นไทย ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งกายใจ มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และเป็นคนคุณภาพของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ