วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  (VISION)

          โรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด และการใช้ภาษาในการสื่อสาร แสวงหาความรู้  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักและหวงแหนแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีสุขภาพอนามัยที่ดี          ละเว้นจากสิ่งเสพติด สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนการสอน


ปรัชญาโรงเรียน
                                     
             สุปฏิปันโน ภวังฺโหติ  :  ผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้เจริญ