สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สัญญาลักษณ์โรงเรียน

                            yes คบเพลิง หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ
yesตัวย่อ รท. หมายถึง รวมไทยพัฒนา
                             enlightenedดอกหญ้า หมายถึง ความงอกงามของความรู้และปัญญา