ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

รงเรียนรวมไทยพัฒนา 1  ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านห้วยน้ำเย็น
 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตากโดยได้รับการจัดสรรพื้นที่ จากโครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ( พพพ.) ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2530  ตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งชาติ  โดยทางกองทัพภาค 3  ได้อพยพชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จากเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ทุ่ง ใหญ่นเรศวร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และจากจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดน่าน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ได้รับการศึกษา พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
          ปัจจุบันโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1   เปิดทำการสอน  3  ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา   และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งเขตบริการของโรงเรียนมี  3 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่  7  บ้านรวมไทยพัฒนา 
หมู่ที่  8  บ้านเจริญมิตร 
หมู่ที่ 10  บ้านห้วยน้ำเย็น 
สภาพที่ตั้ง      
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1  ตั้งอยู่หมู่ที่  10   ตำบลรวมไทยพัฒนา  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก  
มีเนื้อที่ทั้งหมด  70 ไร่  มีพื้นที่เป็นที่ราบเนินภูเขา  และติดกับถนนหลักในชุมชน
          ทิศเหนือ          จรดสถานีทดลองพืชสวนเกษตรพบพระ
          ทิศใต้             จรดถนนสายหลักของหมู่บ้าน     
          ทิศตะออก        จรดอ่างเก็บน้ำผากระเชอ
          ทิศตะวันตก      จรดหมู่บ้านเจริญมิตร