ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 954,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 1,650,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 1,778,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 2,019,250.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 3,990,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 406,200.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 300,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เพิ่มเติม..